BIP

Podstawowe zadania ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 15 został powołany na mocy Uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 17.12 1998 r. Funkcję organizatora i dyrektora Zarządu pełni mgr inż. Andrzej Klimczak. Obszar działania Zarządu Dróg Powiatowych obejmuje sieć dróg zaliczonych do kategorii powiatowych o łącznej długości 240,43 km znajdujących się na obszarze administracyjnym 4 gmin oraz m. Starachowice . ZDP jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu. Jednostką nadrzędną Zarządu jest Zarząd Powiatu w Starachowicach.

Do podstawowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy:

 • Dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz całoroczne jej aktualizowanie.
 • Planowanie rozwoju sieci drogowej .
 • Organizacja utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi .
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu .
 • Organizowanie wykonawstwa robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych .
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd.
 • Nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz przestrzeganie na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych .
 • Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach.
 • Zlecenie robót na drogach i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania.
 • Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg:
 • - Standaryzacja dróg powiatowych przeznaczonych do odśnieżania i usuwania gołoledzi
 • - Organizacja techniczno - sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi
 • - Zapewnienie przejezdności dróg będących w administracji Zarządu
 • - Utrzymywanie składowisk materiałów do zimowego utrzymania dróg
 • Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny i bezpieczeństwo ruchu - za zgodą Starosty.
 • Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej
 • Prowadzenie przetargów na roboty objęte prowadzoną działalnością.
 • Nadzór nad pracą służb liniowych.
 • Koordynacja robót w pasie drogowym:
 • - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg powiatowych, ustawianie tablic reklamowych
 • - pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawianie tablic reklamowych
 • - nakładanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu
 • Sporządzanie projektów planów rocznych z zakresu bieżącego utrzymania na drogach i mostach.
 • Sporządzanie projektu planu modernizacji dróg.
 • Przeprowadzenie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy.
 • Dokonywanie systematycznego objazdu dróg na terenie działu Zarządu (2 razy w miesiącu zgodnie z instrukcją Nr D.P.A-3).
 • Rejestrowanie w dzienniku czynności zauważonych w toku objazdu usterek, uszkodzonych braków i wydawania polecenia ich usunięcia.