Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZDP w Starachowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2010r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy nie zapewniają dostępności,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

·   Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne są dodatkowe skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową. Skróty pozwalają na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Mapa Witryny (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Wersja tekstowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Wersja kontrastowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Wyszukiwarka (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Andrzej Klimczak, tel.: 41/273-02-20 lub mailowo: andrzej.klimczak@zdp-starachowice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ZDP W Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

 1. Do budynku prowadzą:
  jedno wejście główne:

o wejście do budynku z poziomu przyziemia od ul. Ostrowieckiej.

oraz pozostałe wejścia

o wejście od ul. Ostrowieckie z terenu bazy sprzętowej GDDKiA w poziomie przyziemia do segmentu na klatkę schodową.

 1. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przy wejściu głównym zainstalowane są  systemy przywoławcze dla niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na jednej kondygnacji znajdują się dwie toalety.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie jest własnością Powiatu Starachowickiego a jedynie pomieszczenia są wynajmowane od GDDKiA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest Pan Andrzej Klimczak, tel.: 41/273-02-20 lub mailowo: andrzej.klimczak@zdp-starachowice.pl.