KLAUZULA DLA PETENTÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice, telefon: 41 273 02 20, e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zrządzaniem drogami powiatowymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w celu realizacji obsługi: rozpatrywania złożonych wniosków i podań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wykonania umów i porozumień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Starachowicach, w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu starachowickiego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDP w Starachowicach – ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania w związku z realizacją usług na rzecz administratora: operatorzy pocztowi, dostawcy systemów i usług informatycznych, uczestniczący w procesach koniecznych do wykonania umowy, firmy wykonujące usługi dla ZDP w Starachowicach
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych dodatkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości zrealizowania celów (zawarcia umowy; przeprowadzenia postępowania administracyjnego).