KLAUZULA DLA PETENTÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice, tel.: telefon 41 273 02 20 fax 41 273 02 28 e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
 2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Paweł Żłobecki, który dostępny jest pod adresem e-mail: pawel.zlobecki@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  • rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań, w celu podjęcia przez ZDP w Starachowicach działań zmierzających do ich realizacji;
  • realizacją zawartych z Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach umów i porozumień;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach, w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu starachowickiego.
 5. Na mocy przepisów prawa, odbiorcami danych mogą być:
  • inne organy i instytucje;
  • firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa w celu realizacji zadań ZDP, podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne lecz znacząco przyśpieszy przepływ informacji pomiędzy ZDP a Wnioskodawcą
 7. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ze wskazanych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, wówczas może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres umożliwiający weryfikację przez Zarząd Dróg Powiatowych prawidłowości tych danych.
 9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych naruszy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00- 193, ul. Stawki 2, tel. (22) 5310300, fax. (22) 5310301.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.