BIP

Informacje ogólne:

GODZINY PRACY JEDNOSTKI: od godz. 7.00 do godz. 15.00

GODZINY PRZYJĘĆ W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW: nie ma wyznaczonych godzin, przez cały czas pracy jednostki.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW: interwencje ustne, telefoniczne, pisemne rozpatrywane są w oparciu o wizję lokalną w terenie z udziałem osoby zainteresowanej, po czym kierowana jest odpowiedź na piśmie.

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIENIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH.

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi następujące rejestry i ewidencje: rejestr faktur i rachunków, ewidencje druków ścisłego zarachowania, ewidencje pieczęci, ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia, ewidencje materiałów, ewidencje pism wchodzących i wychodzących oraz inne rejestry i ewidencje usprawniające pracę jednostki.

Za udostępnienie danych zawartych w powyższych ewidencjach i rejestrach odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - ( Zarządzenie nr 9 z dnia 22 listopada 1999 roku Dyrektora Z.D.P. w sprawie wykonania ustawy o ochronie danych osobowych w Z.D.P. ST-CE)

EWENTUALNE INNE INFORMACJE, KTÓRE KIEROWNIK JEDNOSTKI UZNA ZA INFORMACJE PUBLICZNĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ DO BIP.

W okresie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w trakcie wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzi całodobowe dyżury.