BIP

Wykaz Pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 15, 27-200 Starachowice

Tel. 41 273 02 20

Fax. 41 273 02 28

Stan osobowy na dzień 01.01.2010r.

Dział/stanowisko

Numer telefonu

Charakter wykonywanych zadań

Dyrektor

41 273 02 20

Kierowanie Zarządem Dróg Powiatowych

Samodzielne stanowisko
ds. techniczno-drogowych

41 273 02 25

Opiniowanie projektów umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, lokalizacji zjazdów, korzystania z przystanków autobusowych, informowanie o bieżącym stanie dróg oraz zadaniach prowadzonych przez ZDP.

Samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych

41 273 02 24

Przygotowywanie materiałów do zlecenia robót drogowo-mostowych, organizacja przetargów, konkursów ofert, negocjacji, udzielanie odpowiedzi wyjaśniających do SIWZ.

Samodzielne stanowisko
ds. ochrony pasa drogowego

41 273 02 23

Opiniowanie lokalizacji inwestycji w tym zjazdów do posesji, wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Samodzielne stanowisko
ds. pracowniczych i administracji
Inspektor bhp i ppoż

41 273 02 26

Prowadzenie spraw związanych z polityką kadrową w ZDP, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną prac, działalność w zakresie administracyjno-biurowo-materiałowej – prognozowanie zakupów i rozliczanie zużytych materiałów.

Dział Finansów
Główna Księgowa

41 273 02 22

Nadzór nad gospodarką finansową ZDP, prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków uzyskanych w ramach programów operacyjnych.

Dział Finansów
Stanowisko
ds. finansów - księgowa

wew. 109

Prowadzenie księgowości analitycznej i klasyfikacja budżetowa wydatków.

Dział DSL
Kierownik działu DSL

41 273 02 26

Bieżąca kontrola stanu dróg i urządzeń drogowych i mostowych, nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg, nadzór nad realizacją robót zlecanych przez ZDP.

Dział DSL
Referent
ds. planowania i kosztorysowania

wew. 110

Planowanie inwestycji, przygotowywanie materiałów związanych z realizacją inwestycji, przygotowywanie zakresów i przedmiarów robót, prowadzenie ewidencji reklam w pasie drogowym.

Dział DSL
Referent
ds. ewidencji dróg i mostów

wew. 111

Prowadzenie bieżącej ewidencji dróg i mostów w systemie elektronicznym, uaktualnianie danych, bieżące administrowanie stroną internetową ZDP, prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych do aktualizacji danych ewidencyjnych.

Dział DSL Zimowe utrzymanie dróg
Dyżurny ZDP

41 273 02 27

Bieżące informowanie o stanie dróg na terenie powiatu, dysponowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, przyjmowanie interwencji.