Wydanie decyzji na umieszczenie reklamy oraz prowadzenie działalności handlowej 
w pasie drogowym

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela:

Kamil Węgrzyn tel. 41 273 02 91

WYMAGANE

DOKUMENTY

Wniosek –druk PD - 11 lub PD - 12 powinien zawierać:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali  1:500 lub 1:1000 z

zaznaczeniem proponowanej lokalizacji i podświetloną granicą

pasa drogowego.

2. Szkic projektu reklamy określający jej wielkość, sposób posadowienia lub mocowania i kolorystykę (rysunek, zdjęcie).

3. W przypadku umieszczenia reklamy na obiekcie (np. słupie  energetycznym, budynku, ogrodzeniu) – oświadczenie właściciela o zgodzie na umieszczenie w tym miejscu reklamy

4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli  wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w oryginale.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz wymaganymi dokumentami.

PODSTAWA PRAWNA

· art. 39 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j  Dz.U. 2016.1440 ze zm.).

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.124)

· ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2017. 1257)

· ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz.U. 2016.1827 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

OPŁATY

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j  Dz.U. 2016.1440 ze zm.).

Stawki opłat są określone uchwałą nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

INNE INFORMACJE

1. Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich w błąd.

2. Nie dopuszcza się umieszczania reklam na urządzeniach drogowych (barierach, znakach drogowych itp.)

3. Zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.

4. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego.

5. Wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze są reklamami.

6. Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.

Załączone pliki: