Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Dostawa znaków , słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka – przebudowa skrzyżowania ul. Majówka i ul. Granicznej na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Oczyszczenie (zamiatanie) ulic na terenie miasta Starachowice oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »
« | | Strona 4 z 4