Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej powiatowej

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela::

Renata Majcher tel. 41 273 02 23

WYMAGANE

DOKUMENTY

Wniosek –druk PD - 8 powinien zawierać:

1. Dwie mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali  1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem z zaznaczoną granicą działki budowlanej od strony drogi publicznej i proponowaną lokalizacją ogrodzenia.

2. Oświadczenie właściciela nieruchomości- w przypadku lokalizacji ogrodzenia w liniach rozgraniczających drogi.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w oryginale.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzgodnienie następuje w formie pisemnej w terminie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.124)

· ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2017. 1257)

· ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz.U. 2016.1827 ze zm.).

· przepisy prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

OPŁATY

W przypadku, gdy  w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik należy  wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

lub na konto bankowe. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta- Biuletyn Informacji Publicznej.

Zwolniony z opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, którego mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 
1-5 ustawy o opłacie skarbowej oraz jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

INNE INFORMACJE

Zarząd Dróg zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Załączone pliki: