Opiniowanie projektów organizacji ruchu

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela:

Kamil Węgrzyn tel. 41 273 02 91

WYMAGANE

DOKUMENTY

1. Podanie/Wniosek o wyrażenie opinii do projektu stałej lub tymczasowej organizacji ruchu.

2. Projekt organizacji ruchu przedstawiony do zaopiniowania w przynajmniej dwóch egzemplarzach ( jeden egzemplarz projektu pozostaje w siedzibie ZDP )

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub

poświadczony odpis pełnomocnictwa.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w

oryginale.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie opinii następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia projektu organizacji ruchu

PODSTAWA PRAWNA

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.  Dz.U. 2017.784 ze zm.).

· ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz.U. 2016.1827 ze zm.).

INNE INFORMACJE

Projekt organizacji ruchu zatwierdza Starosta, który jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Załączone pliki: