Wydanie decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela:

Renata Majcher tel. 41 273 02 23

WYMAGANE

DOKUMENTY

Wniosek-druk PD - 3 powinien zawierać:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali  1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją urządzenia i podświetloną granicą nieruchomości, której wniosek dotyczy.

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w oryginale.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku, a dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie  14 dni od daty złożenia wniosku wraz wymaganymi dokumentami.

PODSTAWA PRAWNA

· art. 39 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j  Dz. U. 2016. 1440 ze zm.).

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.124)

· ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2017.1257)

· ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz.U. 2016.1827 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

OPŁATY

W przypadku, gdy  w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik należy  wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

lub na konto bankowe. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta- Biuletyn Informacji Publicznej.

Zwolniony z opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, którego mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

INNE INFORMACJE

Zarząd Dróg zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych

dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Załączone pliki: