Wydanie decyzji na lokalizację / przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela::

Renata Majcher tel. 41 273 02 23

WYMAGANE

DOKUMENTY

Wniosekdruk PD - 1 lub PD - 2 powinien zawierać:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali  1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu i podświetloną granicą pasa drogowego.

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w oryginale.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz wymaganymi dokumentami.

PODSTAWA PRAWNA

· art. 29 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j  Dz.U. 2016.  1440 ze zm.).

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.124)

· ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2017. 1257)

· ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz.U. 2016.1827 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

OPŁATY

Za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016.1827 ze zm.).  Opłata wynosi:

- za wydanie zezwolenia dla zjazdu publicznego  – 82,00 zł ( do obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym). Zwolnione z tej opłaty są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym.

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis –17,00 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta ul. Radomska 45

27-200 Starachowice lub na konto bankowe. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta- Biuletyn Informacji Publicznej.

INNE INFORMACJE

Zarząd Dróg zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.Załączone pliki: