Wydanie decyzji określającej warunki zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzenia

MIEJSCE I SPOSÓB

ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Informacji udziela:

Renata Majcher tel. 41 273 02 23

WYMAGANE

DOKUMENTY

Zawiadomienie-druk PD - 7 powinien zawierać:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali  1:500 lub 1:1000 z podświetloną granicą pasa drogowego i  zaznaczoną powierzchnią zajęcia.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu informacja o sposobie zabezpieczenia robót.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia  następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

· art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 4, ust. 5, ust. 10, ust.  13, ust. 14, ust. 14 a, ust. 14 b, ust. 15 i ust. 40 d ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j  Dz. U. 2016. 1440 ze zm.).

· Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy  Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. poz. 3918)

· ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2017.1257)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

OPŁATY

Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy  Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. poz. 3918)

INNE INFORMACJE

Zgodnie z art. 40 ust. 14 b za wejście w pas drogowy, w związku z usuwaniem awarii bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art.  40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Załączone pliki: