Nowe drogi w centrum miasta

Zakończona została kilkuetapowa rozbudowa ciągu drogi powiatowej Starachowice - Lubienia od drogi krajowej nr 42 do ul. Krańcowej, która rozpoczęła się w 2009r. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa przede wszystkim dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz współpracy Powiatu Starachowickiego z Gminą Starachowice.

Rozbudowa już na etapie składania wniosku podzielona została na kilka etapów, co było wymagane ze względu na konieczność zsynchronizowania poszczególnych robót na określonych odcinkach. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się jeszcze w 2007r. Dzięki wkładowi finansowemu Gminy Starachowice i Powiatu Starachowickiego (po 50%) udało się przebudować ul. Iłżecką (od świateł do ul. Krańcowej). Wartość wykonanych wówczas robót wyniosła 1 251 tysięcy zł. Etap I rozpoczął się w czerwcu 2009r. i polegał na przebudowie skrzyżowania ul. Hutniczej, Radomskiej i M. Piłsudskiego na rondo. Kolejny etap rozbudowy obejmował odcinek drogi powiatowej od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z Al. Armii Krajowej i rozpoczął się we wrześniu 2009r., a zakończył w styczniu 2010r. Dwa pozostałe etapy projektu zakładały podobnie jak przypadku wcześniejszych prac: wykonanie robót ziemnych, instalację krawężników betonowych przy jezdni, wykonanie podbudowy nowej jezdni, nakładki bitumicznej oraz w następnej kolejności wjazdów na posesje, chodników, zatok autobusowych, regulacji wysokości urządzeń podziemnych oraz instalacji elementów odwodnienia, a także wprowadzenie odpowiedniego oznakowania. Prace te przeprowadzone zostały na odcinkach: od ronda (ul. Hutnicza, Radomska i M. Piłsudskiego) do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, a następnie od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą i Krótką. Zgodnie z harmonogramem prace zakończyły się w styczniu b.r. Wartość rozbudowy ciągu drogi powiatowej Starachowice - Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ul. Krańcowej wynosi 8 140 tysięcy zł, z czego 4 882 tysiące zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 2 839 tysięcy zł pochodzi z Gminy Starachowice, natomiast 415 tysięcy złotych to wkład Powiatu Starachowickiego. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma BUDOSTAL-8 S.A. z Krakowa.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-01-25 06:33:48