Ruszyły remonty cząstkowe

Wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny zakończył się sezon zimowego utrzymania dróg prowadzony przez ZDP. Na podstawie dokonanego po zimie przeglądu dróg ustalono harmonogram działań na najbliższy czas, związany z bieżącym utrzymaniem.

Punktem pierwszym harmonogramu jest jednorazowe, pozimowe sprzątanie ulic i nawierzchni dróg, przy których usytuowane są chodniki. Przez blisko pół roku podczas zimowego utrzymania dróg wysypano ponad 5 ton materiału uszarstaniającego do zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej. Wysypany materiał widoczny jest przy krawężnikach ulic. Nie sposób nie dodać, że na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 712 tysięcy zł. Na kwotę tę składają się: koszty pracy sprzętu, ustawienia siatek przeciwśnieżnych oraz zakup materiałów uszarstniających. Ustępująca zima pozostawiła ślad po sobie w postaci mniejszych lub większych ubytków w nawierzchni bitumicznej. Ubytki powstały podczas zamarzania wody zalegającej w nawierzchni. Wiadomo, że woda zamarzając zwiększa swoją objętość, a tym samym wypycha cząsteczki nawierzchni tworząc puste przestrzenie, które z czasem zamieniają się w ubytki. W okresie bieżących przeglądów dróg, ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego na bieżąco likwidowane są przez służby liniowe Zarządu. Likwidacją pozostałych ubytków zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu, której zadaniem jest usuwanie wszystkich ubytków powstałych w nawierzchni. W wyniku rozstrzygniętych przetargów na oczyszczanie pozimowe ulic oraz wykonanie remontów cząstkowych, wygrała firma DAREK ze Starachowic. Równolegle z remontami nawierzchni bitumicznej, prowadzone są remonty dróg o nawierzchni gruntowej. Prace te prowadzone są głównie na terenie gm. Mirzec. Remonty dróg gruntowych polegają na likwidacji miejscowych zagłębień, wyprofilowaniu nawierzchni oraz jej zagęszczeniu. Jeżeli istnieje możliwość swobodnego odpływu wód opadowych, prowadzone jest także częściowe odmulanie rowów przydrożnych. Realizacją tego zadania zajmuje się firma MALIBUD ze Starachowic.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-04-22 10:21:11