BIP

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, zwany dalej „Zarządem Dróg”, działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920),

b) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. ze zm.),

c) ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1282 ze zm.),

d) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm.),

e) uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu w Starachowicach z dn. 17 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych,

f) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym ( t.j Dz. U. z 2020r. poz. 2222 ze zm.),

g) ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm),

h) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781),

i) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.),

j) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

k) ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks Pracy t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.),

l) Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr LI/417/06 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 maja 2006 r.

m) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. I.2016.119.1),

2. W przypadku zmian aktów normatywnych wymienionych w pkt.1 w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu zwanego w dalszej części „Regulaminem”, obowiązują ich wersje aktualne.

3. Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Starachowickiego działającą w formie jednostki budżetowej.

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu w Starachowicach

§ 2

1. Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swoim zakresem działania obszar administracyjny powiatu Starachowice.

2. Zarząd Dróg Powiatowych pełni funkcję zarządcy na drogach powiatowych powiatu Starachowice, obejmującego drogi zamiejskie w gminach: Brody, Mirzec, Wąchock, Pawłów oraz drogi miejskie na terenie miasta Starachowice.