BIP

Rozdział IV.

Organizacja i zasady pracy Zarządu

§ 5

1. Pracownicy Zarządu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Zarządu, działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

3. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 6

1. W skład Zarządu Dróg Powiatowych wchodzą:

1) Dział Drogowej Służby Liniowej,

2) Dział Finansowo Administracyjny,

3) Samodzielne stanowiska urzędnicze.

2. Schemat struktury organizacyjnej ZDP określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

3. Kierownicy Działów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach urzędniczych ponoszą odpowiedzialność za całokształt pracy Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 7

Dział Drogowej Służby Liniowej

W skład działu DSL wchodzi:

1) Kierownik DSL,

2) Stanowisko ds. Ewidencji Dróg i Mostów,

3) Robotnik wykwalifikowany,

4) Pracownicy interwencyjni PUP.

Działem DSL kieruje Kierownik DSL.

Do zakresu Działu Służby Drogowej Liniowej należy w szczególności:

1. Utrzymanie przejezdności dróg.

2. Systematyczne patrolowanie sieci drogowej oraz prowadzenie dzienników objazdów.

3. Nadzór i wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu.

4. Nadzór i wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych, konserwacyjnych i porządkowych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów i estetykę dróg.

5. Wykonywanie mostowych robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym, porządkowym i konserwacyjnym.

6. Wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych.

7. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych poprzez ich oznakowanie, których nie można usunąć natychmiast.

8. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości ich oznakowania.

9. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Dróg.

10. Prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

11. Prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w zakresie spływu lodów i wielkich wód.

12. Współpraca z policją drogową.

13. Dokonywanie przeglądów obiektów mostowych.

14. Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu.

15. Planowanie i koordynacja remontów oraz utrzymania dróg i mostów oraz określanie potrzeb remontowych i utrzymaniowych.

16. Ewidencja oraz informacja o stanie dróg.

17. Przygotowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

18. Opiniowanie projektów organizacji ruchu.

19. Wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu.

20. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

21. Koordynowanie procesu inwestycyjnego w zakresie dróg i mostów.

22. Wdrażanie i prowadzenie wspomaganej komputerowo ewidencji dróg i mostów.

23. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

24. Inne czynności zlecone przez przełożonych

§ 8

Dział Finansowo Administracyjny.

W skład działu Finansowo administracyjnego wchodzi:

1) Główny Księgowy,

2) Stanowisko ds. finansów i płac,

3) Stanowisko ds. pracowniczych i administracji. Inspektor BHP i ppoż.

4) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

Działem finansowo administracyjnym kieruje Główny Księgowy.

W zakresie Działu Finansowo administracyjnego należy prowadzenie rachunkowości, planowanie, wykorzystywanie i ewidencja środków finansowych oraz sprawy administracyjno-kadrowe, a w szczególności:

1. Sporządzanie planów finansowych.

2. Prowadzenie urządzeń księgowych i bieżącej ewidencji finansowo-księgowej.

3. Uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych oraz kontrola dyscypliny budżetowej.

4. Uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami w zakresie prowadzonych urządzeń księgowych.

5. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Zarządu regulujących szczegółowe zasady gospodarki finansowej.

6. Księgowanie funduszu świadczeń socjalnych, depozytów oraz zakupów i inwestycji.

7. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, kasy, materiałów magazynowych.

8. Prowadzenie operacji bankowych bezgotówkowych.

9. Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych.

10. Likwidacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym

/ faktury, rachunki, delegacje/.

11. Rozliczanie środków na wykonanie robót na drogach powiatowych.

12. Sporządzanie list płac i innych list płatniczych, kar, wynagrodzeń, dokumentów dotyczących naliczania świadczeń ZUS.

13. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej.

14. Współpraca z innymi komórkami .

15. Załatwianie skarg i wniosków w sprawach dotyczących Działu.

16. Sprawdzanie faktur i protokołów odbioru w zakresie zgodności z umowami.

17. Prowadzenie kontroli finansowej Zarządu.

18. Kontrasygnata umów związanych z działalnością Zarządu.

19. Prowadzenie kontroli zarządczej Zarządu.

20. Prowadzenie ścisłej współpracy z komórkami finansowymi Starostwa Powiatowego.

21. Prowadzenie spraw kadrowych łącznie z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz obsługę w zakresie BHP i p.poż.

22. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

23. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami polityki zatrudnienia-płacowej.

24. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Zarządu.

25. Prowadzenie ksiąg ewidencji posiadanych środków trwałych.

26. Przeprowadzanie procedury likwidacji składników majątku ruchomego,

27. Zaopatrzenie w materiały biurowe, środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą.

28. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi /środki transportu, sprzęt zmechanizowany/, rozliczanie, dyspozycje, kontrola techniczna.

29. Załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Zarządu Dróg Powiatowych.

30. Kontrola obiektów Zarządu Dróg pod względem przeciwpożarowym i opracowywanie planów zapobiegawczych w tym zakresie.

31. Prowadzenie dokumentacji akt osobowych oraz archiwum akt osobowych.

32. Sporządzenie planów zatrudnienia.

33. Prowadzenie całokształtu spraw w dziedzinie zatrudnienia dla potrzeb powiatowego Urzędu Pracy, Głównego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

34. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

35. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Zarządu.

36. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów.

37. Obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków.

38. Załatwianie innych spraw zleconych przez przełożonych.

§ 9

Samodzielne stanowisko ds. techniczno – drogowych.

Do zakresu działań należy w szczególności:

1. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

2. Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego inwestycji w tym:

- występowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

- występowanie o wydanie decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania, pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia.

- zgłaszanie robót budowlanych do organów nadzoru budowlanego,

- zawiadamianie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną,

- odbiór wykonanej dokumentacji projektowej,

- wykonywanie kosztorysów inwestorskich,

3. Występowanie z wnioskami o wydanie decyzji w sprawie nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi.

4. Występowanie z wnioskami o przekazanie w trwały zarząd gruntów wchodzących w skład drogi.

5. Przeglądy gwarancyjne dróg w tym: powiadamianie Wykonawców o terminach dokonywanych przeglądów gwarancyjnych robót, przygotowywanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad terminami napraw gwarancyjnych.

6. Obsługa przejazdów ponadnormatywnych.

7. Wydawanie opinii w sprawie szczególnego wykorzystania dróg.

8. Przygotowanie projektów uchwał.

9. Opracowywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, remontów.

10. Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew.

11. Inne sprawy zlecone przez przełożonych.

§ 10

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

Do zakresu działań należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem robót drogowo - mostowych i innych oraz przygotowywanie i organizowanie przetargów i konkursów ofert.

2. Prowadzenie negocjacji przed umownych i uzgadnianie cen na roboty i usługi zlecane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

3. Przygotowywanie umów na prace projektowe, roboty, dostawy i usługi oraz kontrola zgodności realizowania zadań z warunkami umowy.

4. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach rządowych i innych programów inwestycyjnych.

5. Współpraca z pozostałymi stanowiskami Zarządu przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej.

6. Inne sprawy zlecone przez przełożonych.

§ 11

Samodzielne stanowisko ds. ochrony pasa drogowego.

Do zakresu stanowiska należy w szczególności:

1. Opiniowanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

2. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym.

3. Uzgadnianie lokalizacji obcych obiektów, budynków i budowli przy drogach.

4. Uzgadnianie lokalizacji i wydawanie stosownych zezwoleń.

5. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym.

6. Uzgadnianie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych /parkingów, stacji paliw, moteli itp./ przy drogach powiatowych.

7. Naliczanie opłat za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnego z warunkami.

8. Opiniowanie projektów budowlanych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

9. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

10. Prowadzenie archiwum zakładowego.

11. Inne sprawy zlecone przez przełożonych.

§ 12

Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązki inspektora ochrony danych:

1. Informowanie oraz doradzanie administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom, którzy wykonują jakiekolwiek operacje na danych osobowych o wszystkich obowiązkach z tym związanych;

2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, polityk i procedur obowiązujących;

3. Organizowanie szkoleń dla pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe;

4. Przeprowadzanie audytów zgodności z przepisami w firmie oraz w firmach współpracujących – podmiotów przetwarzających;

5. Doradzanie w kwestiach dotyczących oceny skutków dla ochrony danych;

6. Monitorowanie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z przepisami RODO;

7. Współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych;

8. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dane dotyczą;

9. Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z operacjami przetwarzania – biorąc pod uwagę: zakres, kontekst i cele przetwarzania;

10. Prowadzenie rejestrów: rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania.

§ 13

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej:

1. Prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami państwowymi, samorządowymi i wymiaru sprawiedliwości;

2. Świadczenie pomocy prawnej;

3. Opiniowanie wewnętrznych projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora;

4. Udzielanie porad i konsultacji prawnych;

5. Sporządzanie opinii prawnych;

6. Opiniowanie projektów umów zawieranych przez ZDP oraz innych dokumentów.

§ 14

Wszystkie działy, stanowiska zobowiązane są do współpracy między sobą, w szczególności do:

1. Konsultowania i uzgadniania przedsięwzięć wiążących działalność innych działów, stanowisk.

2. Udostępniania innym działom, stanowiskom informacji i materiałów niezbędnych w ich pracach.