Przebudowa mostu wraz z dojazdami w Stykowie

Po rozstrzygnięciu przetargu pod koniec kwietnia 2017r. i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęły się prace na moście oraz na dojazdach do mostu w m. Styków . Obecnie ruch na obiekcie odbywa się wahadłowo.

PPHU „BIONATURA” Piotr Rosół, ul. Kielecka 69, 28-300 Jędrzejów oraz „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock to konsorcjum, które wygrało przetarg na przebudowę mostu oraz dojazdów do niego. Ich oferta była jedną z 5 złożonych. Cena jaką zaproponowało konsorcjum za wykonanie przebudowy to 2 472 456,17 zł. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ze środków Powiatu Starachowickiego oraz Gminy Brody (część drogowa). Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Styków w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów przewiduje przebudowę ustroju niosącego mostu. Światło poziome i pionowe mostu nie ulegnie zmianie. Przestrzeń podmostowa pozostanie bez zmian. Podpory mostu zostaną naprawione zaprawami PCC i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi. Zostaną też wykonane niezbędne powłoki izolacyjne bitumiczne w miejscach stykania się konstrukcji żelbetowych z gruntem. Ustrój niosący zostanie wzmocniony przez wykonanie płyty nadbetonu. Na dojazdach do mostu zaprojektowano płyty przejściowe. Na końcach płyty pomostu wykonane zostaną bitumiczne urządzenia dylatacyjne. Szerokość nawierzchni jezdni na moście wyniesie 6,0 m. Most będzie posiadał obustronne kapy chodnikowe licowane od strony wody polimerobetonowymi deskami gzymsowymi, wyposażone w stalowe bezprzekładkowe barieroporęcze ochronne. Szerokość całkowita kap chodnikowych wynosić będzie po 1,77 m (wraz z deskami gzymsowymi). W ramach zadania zostanie również przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0613T od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0616T i drogą gminną. Przebudowa ww. odcinka polegać będzie na wykonaniu nowej warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni, korekcie niwelety dojazdów do mostu, poszerzeniu jezdni oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zostanie również wybudowany chodnik wzdłuż drogi. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniesie około 1 km. Prace potrwają do 31 października b.r., prosimy zatem kierowców o cierpliwość oraz o zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez miejsce, w którym odbywa się przebudowa.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2017-07-12 13:38:09