inwestycje

Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych


1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”


Wartość zadania: 11 141 000,03 złotych

Wartość dofinansowania: 10 000 000,00 złotych

Realizacja inwestycji odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycje podzielono na trzy zadania częściowe:

Zadanie 1 - Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk „Szyb”.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania pn.: „ Przebudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk " Szyb”.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  nr 0907 T rozpoczyna się w km 0+000 ( rondo zbiegu ulic Leśnej i Kościelnej ), a kończy w km 1+100,00 i obejmuje odcinek długości 1080,00 m, gdzie na odcinku 700,00 mb zakładane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, a na 380,00 m ma być wykonywane modernizacja odwodnienia.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  nr 0618 T rozpoczyna się w km 0+000 ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0907 T  Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna a kończy na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 0617 T Starachowice – Lubienia), a kończy w km 1+570,00 i obejmuje odcinek długości 1570,00 m.

Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0578 T Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki w msc. Parszów

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania dot. drogi powiatowej nr 0578T.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  nr 0578T polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego rozpoczyna się w km 0+000 (skrzyżowanie z DK42), a kończy w km 1+100 i obejmuje odcinek długości 1100,00 m.

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko- Kamienna – Mirzec w miejscowościach Gadka i Mirzec”.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  nr 0557 T podzielono na 4 etapy i każdy z nich ma przebieg:

- Odcinek I polegający na przebudowie istniejącego chodnika rozpoczyna się w pikietażu roboczym 0+000  (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0559 T Jagodne - Gadka , a kończy w pikietażu roboczym 2+100,00 i obejmuje odcinek długości 2100,00 m.

- Odcinek II polegający na budowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 2+100,00 a kończy się na połączeniu z istniejącym chodnikiem w km 2+395,00

- Odcinek III polegającym na budowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 0+000,00 ( skrzyżowanie  z DP Nr 0560 T) do km 0+125 do istniejącego chodnika w km roboczym 0+125,00

- Odcinek IV polegającym na przebudowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 0+125,00 ( początek istniejącego chodnika) a kończy się w km roboczym 0+355 ( w kierunku drogi wojewódzkiej nr 744).


2. Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach

Wartość zadania: 942 500,00 złotych

Wartość dofinansowania: 923 555,75 złotych

Realizacja inwestycji odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje:

a) wykonanie koncepcji prac remontowych budynku socjalno-warsztatowego, ogrodzenia, wiaty magazynowej – 2 egz. W koncepcji należy zawrzeć zakres robót, przewidywane do zastosowania materiały, przewidywane ilości, rozwiązania projektowe, przewidywane technologie wykonania prac oraz wycenę jednostkową poszczególnych asortymentów robót (kosztorys ofertowy pomocniczy zawierający wykaz elementów rozliczeniowych z cenami jednostkowymi oraz zestawieniem ilości robót). Wykonawca przedstawi powyższe do akceptacji Zamawiającego.

b) wykonanie robót budowlanych, remontowych, ślusarskich, robót drogowych, instalacyjnych i aranżacji wnętrz w zakresie armatury, instalacji i osprzętu.


3. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”

Wartość zadania: 70 981 116,31 złotych

Wartość dofinansowania: 69 561 439,98 złotych

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe:

Zadanie 1 -  Realizacja  inwestycji pn. : „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”.

Zamówienie obejmuje:

- budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych;

- przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe;

- rozbudowę ul. Radomskiej;

- rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego;

- budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego);

- budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową;

- rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną;

- budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową;

- rozbudowę ul. Wielkopiecowej;

- rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją;

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;

- budowę i przebudowę zjazdów publicznych;

- budowę i przebudowę chodników dla pieszych;

- budowę ścieżki rowerowej;

- budowę zatok autobusowych;

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- rozbudowy kanalizacji deszczowej;

- przebudowy sieci wodociągowej;

- przebudowy sieci gazowej;

- rozbiórki obiektów budowalnych;

- budowy linii oświetlenia ulicznego;

- przebudowy sieci elektroenergetycznych;

- przebudowy sieci teletechnicznych;

- przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock.

- budowy parkingu dla samochodów osobowych (57 miejsc postojowych) wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, stacją ładowania pojazdów elektrycznych i instalacją elektryczną (sieci wewnętrzne) na działkach nr ewid. 729/68, 729/64, 729/63, 729/67, 729/66, 729/65, 727/1 i 728/11 oraz rozbiórka stacji tankowania gazu LPG na działce nr ewid. 729/68 przy ul. Kwiatkowskiego w Starachowicach

- zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Radomskiej od ul. Hutniczej/Sportowej do ul. Fabrycznej w Starachowicach;

zielone przystanki komunikacji miejskiej

Zadanie 2 -  Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. : „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”.

Usługa obejmuje w szczególności:

- Zarządzanie i koordynację realizacji budowy,

- weryfikację dokumentacji projektowej,

- świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną określoną w zadaniu nr 1 niniejszego postępowania ,

- kontrola i akceptacja jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Inwestycje zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych


1. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice – Lubienia
• wartość zadania 192 525,75 zł
• wartość dofinasowania 96 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


2. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
• wartość zadania 155 994,75 zł zł
• wartość dofinasowania 64 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


3. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
• wartość zadania 156 978,75 zł
• wartość dofinasowania 72 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


4. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna
• wartość zadania 91 930,20 zł
• wartość dofinasowania 72 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie azylu dla pieszych,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na istniejącej zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


6. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach , w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka-ul. Leśna
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych w celu ukierunkowania ruchu pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


7. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na istniejącej zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


8. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice
• wartość zadania 286 085,70 zł
• wartość dofinasowania 114 434,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie, przebudowa odwodnienia drogowego w obrębie przejść dla pieszych,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych


9. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b
• wartość zadania 141 794,40 zł
• wartość dofinasowania 62 389,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych w celu ukierunkowania ruchu pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


10. Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570 T Osiny–Mokra Niwa–Trębowiec Krupów–Trębowiec Duży– gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)
• wartość zadania 227 107,20 zł
• wartość dofinasowania 181 685,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało- czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne uzupełnione tabliczkami T-27,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


11. Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T -ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T -ul. Panoramiczna w msc. Ruda
• wartość zadania 343 993,49 zł
• wartość dofinasowania 200 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wykonanie stabilizacji pobocza o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


12. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą powiatową nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock
• wartość zadania 577 643,59 zł
• wartość dofinasowania 462 115,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojeździe do przejścia dla pieszych od strony DK42,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych


13. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock
• wartość zadania 275 360,20 zł
• wartość dofinasowania 200 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojeździe do przejścia dla pieszych od strony przejazdu kolejowego,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


14. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567 T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568 T Małyszyn Górny - Małyszyn Dolny
• wartość zadania 249 161,10 zł
• wartość dofinasowania 199 328,00 zł
• zakres rzeczowy:
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne z tabliczką T-27,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejść dla pieszych,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie nad jezdnią drogi głównej dwustronnego radarowego wyświetlacza prędkości,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia


15. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO
• wartość zadania 149 464,68 zł
• wartość dofinasowania 119 571,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


16. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO
• wartość zadania 149 977,59 zł
• wartość dofinasowania 119 982,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych U-12A,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930.

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji wyniosła 1 795 717,12 zł brutto, a wartość dofinansowania to 1 120 000,00 zł.

W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0560T o długości 710 m w miejscowości Mirzec-Poddąbrowa. Na całym odcinku zostały odtworzone pobocza z destruktu asfaltowego oraz zjazdy z kostki brukowej. Został również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. Została także rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Natomiast w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0561T powstało wyniesione przejście dla pieszych.

Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220.

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 080 551,00 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 864 440,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0560T o długości 890 m w miejscowości Mirzec Stary i Mirzec-Poddąbrowa. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone pobocza z destruktu asfaltowego oraz zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. Ponadto na długości 670 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.

Remont drogi powiatowej nr 0624 T- ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 961 721,48 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 769 377,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0624T o długości 850 m w miejscowości Krynki, ul. Górna. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia, a także dokonana stabilizacja pobocza za pomocą płyt ażurowych. Ponadto na długości 790 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.