inwestycje

INWESTYCJE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO WŚ

W maju zakończyła się przebudowa drogi Dąbrowa - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T była możliwa dzięki uzyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojdwództwa Świętokrzyskiego, wkładowi Powiatu Starachowickiego i Gminy Pawłów.

O pozyskaniu środków unijnych na realizację tej inwestycji informowaliśmy w aktualnościach na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Przypomnijmy: inwestycja, która rozpoczęła się w 2009r. odbywała się etapami;  w maju b.r. całość przebudowy zakończono.

W ramach prowadzonych prac wykonano: pobocza asfaltowe przeznaczone dla ruchu pieszych, wybudowano zatokę autobusow, a na odcinkach o wzmożonym ruchu pieszych - chodniki. Istniejące rowy przydrożne zostały oczyszczone i umocnione elementami betonowymi, natomiast przepusty pod drogą zostały przebudowane.

Mieszkańcy zyskali również nowe zjazdy do posesji, ktore wykonane zostały z kostki brukowej. Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: przebudowano odwodnienie drogi poprzez budowę i przebudowę przepustów, rowów oraz ścieków, uzupełniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

Łącznie długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej wyniosła 2,734 km, długość chodników 1,344 km, długość wybudowanych, utwardzonych poboczy 4,124 km.

Wartość projektu wynosi 4228566,99zł z czego 60% stanowią środki unijne, a pozostałą część - środki Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego. Wykonawcą była firma CEZET Przedsiębiorstwo Robot Drogowo - Mostowych.

ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU STARACHOWICKIEGO ORAZ REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTERSTWA FINANSÓW

Inwestycja o nazwie: rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0621 t Brody - Staw Kunowski - Rudnik w m. Rudnik, rozpoczęła się w maju 2011r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego(firma SKANSKA).

Wartość całego zadania opiewała na kwotę 1 480 000 zł. Sumę taką udało się zebrać angażując środki finansowe budżetu Powiatu Starachowickiego oraz pieniądze pochodzące z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Finansów.

W ramach prowadzonych prac, które miały na celu zapobieżenie pogłębiających się uszkodzeń konstrukcji mostu wykonano:

 • wzmocnienie konstrukcji mostu,
 • nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej,
 • chodniki dla pieszych wraz z bariero-poręczami,
 • przebudowę i wzmocnienie stożków przy podporach mostu.

Do czasu zakończenia prac, tj. do końca października 2011r. na moście pojawiły się utrudnienia w ruchu, o których informowaliśm, a przez dłuższy czas ruch odbywał się wahdłowo (sterowany był sygnalizacją świetlną). W związku z brakiem innej możliwości, podczas wykonywania niezbędnych robót, most w Rudniku był też przez jakiś czas całkowicie wyłączony z ruchu.

Cieprliwość kierowców, których ZDP prosił o wyrozumiałość podczas prowadzenia prac na moście, została wynagrodzona. Dziś most na rzece Kamiennej w Rudniku to nowoczesny, w pełni bezpieczny obiekt, z którego korzystają użytkownicy drogi powiatowej nr 0621 T. Jego zdjęcia prezentujemy poniżej.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE

ZE ŚRODKÓW POWIATU STARACHOWICKIEGO

Zakończona przebudowa drogi Mirzec - Wąchock

Kolejna droga powiatowa, łącząca dwie gminy powiatu starachowickiego: gminę Mirzec i gminę Wąchock została wyremontowana. Prace na przebudowywanym odcinku zostały zakończone w połowie sierpnia 2010r.

Dzięki przeptrowadzonej przebudowie drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, warunki komunikacyjne uległy znacznej poprawie. Droga leżąca na pograniczu dwóch gmin posiadała liczne przełomy oraz punktowe nieciągłości w nawierzchni bitumicznej, które dawały się we znaki korzystającym z tego odcinka uczestnikom ruchu.


Firma BUDROMOST Starachowice, która wygrała przetarg na przebudowę drogi w czerwcu rozpoczęła prace określone w zamówieniu. Wykonana została podbudowa z kruszywa, a w następnej kolejności nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej poprzedzona wyrównaniem podbudowy oraz położeniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Zainstalowano jeden przepust rurowy wykonując na końcu zjazdy oraz pobocza z materiału kamiennego zamknięte destruktem. Skarpy umocnione zostały płytami ażurowymi, a na jezdni pojawiło się oznakowanie poziome.

Dzięki przeprowadzonym pracom bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drodze, stanowiącej ważną arterię komunikacyjną pomiędzy gminami powiatu starachowickiego, uległo znacznej poprawie. Wartość przebudowy finansowanej ze środków Powiatu Starachowickiego wyniosła blisko 880 tysięcy zł.

Droga w Stawie Kunowskim jak nowa

Wraz z końcem lipca zakończony został remont drogi powiatowej nr 0612T Brody - Staw Kunowski - Rudnik na odcinku drogi krajowej nr 9 do mostu w Stawie Kunowskim.

Przetarg w sprawie wykonania robót budowlanych na przedmiotowej drodze został ogłoszony 20 kwietnia przez Zarząd Dróg Powiatowych. W ogłoszeniu o zamówieniu określono zakres robót, który obejmował: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaknką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej nawierzchni, a także zrobienie poboczy z materiału kamiennego zaklinowanych destruktem oraz wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego zaklinowane destruktem. Oprócz tego przewidziano umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi oraz uzupełnienie i wymianę barier stalowych.

Wykonawcą, który zrealizował zamówienie była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt remontu, który został zrealizowany ze środków Powiatu Starachowickiego wyniósł 257 tysięcy zł.

W celu poprawy bezpieczeństwaw ruchu drogowym

W ramach realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji 2010-2012 w miejscowości Ruda (gm. Brody) w ciągu drogi powiatowej nr 0626T Styków - Brody wybudowano zatokę autobusową oraz chodnik dla pieszych.

Inwestycja ta miała przede wszystkim na celu poprawić bezpeiczeństwo ruchu drogowego. Wzdłuż drogi powiatowej nr 0626T w miejscowości Ruda zaplanowano budowę zatoki dla autobusów i chodnika dla pieszych, wykonane z kostki brukowej. Przewidziano również wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi.

W wyniku przeprowadzonego wiosną b.r. postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę  - firmę F.T.U.H. DAREK ze Starachowic. Kwota jaką przeznaczono na wykonanie zatoki autobusowej i chodnika to blisko 88 000zł.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu - wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach.

Z pierwszym listopada oddane zostały do użyktu 3 ulice, których przebduowa rozpoczęła się w drugiej połowie czerwca 2011r.  Mowa o ul. Długiej, Zgodnej i Warszawce (które wchodzą w skład dróg powiatowych o numerach 0613 T i 0616 T). Projekt, który nosił nawzę: rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu  - wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach, został złożony pod koniec wrzesnia 2010r. Uzyskał akceptację, a dotacja, którą wstępnie uzyskano z budżetu państwa opiewała na kwotę 1 250 000zł. Ostatecznie, po zakończeniu prac całość zadania zamknęła się w kwocie 3 516 827 zł, z czego 1 286 319 zł to dotacja, a 2 230 508 zł to wkład własny Powiatu Starachowickiego.

W ramach rozbudowy:

 • wzmocniono konstrukcję istniejącej nawierzchni,
 • przebudowano chodniki dla pieszych z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji,
 • wykonano nowe chodniki i zjazdy w miejscach, gdzie występuje ruch pieszy i istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa,
 • przebudowano skrzyżowania w taki sposób, aby dostodować je do normatywnych parametrów wysokościowych i geometrycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • na odcinku leśnym ul. Warszawka wykonano pobocza utwardzone materiałem kamiennym,
 • wybudowano 5 zatok autobusowych,
 • do wprowadzonych zmian dostosowane zostało również oznakowanie pionowe i poziome.

Długość przebudowanych odcinków przedstawia się nastepująco: ul. Długa - odcinek o długości 1400 mb, ul. Zgodna - odcinek o długości 800 mb, ul. Warszawka - odcinek o długości 2760 mb.

Wykonawcą była forma CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych.

Na początku października b.r. zakończyła się przebudowa dwóch dróg powiatowych, realizowana w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Zadanie nosiło nazwę: przebudowa dróg powiatowychL nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - etap I.

Wniosek na to zadanie został złożony przez Powiat Starachowicki we wrzesniu 2010r. Znalazł się na liście wniosków objętych dofinansowaniem. Kwota jaką uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę dróg: 0613 T i 0628 T to 2 723 000zł. Stanowi to 50% ogólnej wartości inwestycji. Pozostałe 50% pochodziło z budżetu Powiatu Starachowickiego. (Łącznie 5 446 000zł).

Firmą, która w marcu 2011r. wygrała przetarg na to zadanie było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Prace rozpoczęły się w kwietniu. Przebudowa drogi nr 0613 T odbywała się na odcinku o długości 2419 mb, natomiast drogi nr 0628 T na odcinku o długości 1200 mb. W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie następujących robót: wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ponadto poszerzono nawierzchnię do 6 m, a w miejscach, gdzie występują trudne warunki terenowe do 5,5m, wykonano chodniki dla pieszych z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji.W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienia warunków określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie skrzyżowania zostały przebudowane w taki sposób, aby zapewnić dobrą widoczność oraz bezpieczeństwo. Przebudowie zostało poddane również odwodnienie dróg poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni dróg do otwartych rowów przydrożnych, a także do rowów krytych. Na przebudowanym odcinku drogi 0613 T powstała kanalizacja deszczowa, która pozwoli na odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego. Po zakończeniu prac związanych z przebudową pojawiło się oznakowanie poziome i pionowe.

Łącznie w ramach przebudowy wykonano:

- 22 300 m kw. podbudowy zasadniczej,

- 21 800 m kw. nawierzchni z betonu asfaltowego,

- 5 840 m kw. chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami w ciągu chodnika,

- 1 800 m kw. poboczy z materiału kamiennego zamkniętych destruktem,

- 580 m oznakowania poziomego.

Planowane jest przeprowadzenie II etapu przebudowy tych dróg powiatowych, która ruszy w II połowie 2012r. Wniosek na to zadanie został złożony przez Powiat Starachowicki do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II i znalazł się na 4 pozycji na liście zatwierdzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Wnioskowana kwota dotacji to 1 000 000zł, wkład własny Powiatu Starachowickiego i Gminy Pawłów wynosił będzie 2 340 000zł. Łącznie kwota planowanej inwestycji to 3 340 000zł. Zgodnie z informacją podaną na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, do 30 listopada b.r. Wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Droga powiatowa nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka, odc. Szerzawy - Chybice, po przebudowie.

Droga powiatowa nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn - granica woj. świętokrzyskiego (Pastwiska), po przebudowie.