BIP

Rozdział III. Zakresy zadań, obowiązków i uprawnień Działów Zarządu Dróg Powiatowych

§ 6

1.Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonego rocznego planu finansowego.

2.Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

3.W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.

4.Do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem działalności Zarządu Dróg Powiatowych w ramach zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem dróg (pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego) oraz do zaciągania zobowiązań ponad kwoty ujęte w planie finansowym jednostki na dany rok budżetowy upoważniony jest Dyrektor.

5.Jeżeli czynność prawna, określona w pkt. 4 może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej (Głównej Księgowej Zarządu Dróg).

§ 6

Dział Drogowej Służby Liniowej

W skład działu Drogowej Służby Liniowej wchodzą :

  • Referent ds. planowania i kosztorysowania,
  • Referent ds. mostowych,
  • Referent ds. ewidencji dróg i mostów,
  • Robotnicy wykwalifikowani (maks. 5 osób do prac związanych z utrzymaniem dróg)
  • Pracownicy interwencyjni (na podst. umowy z PUP do prac okresowych związanych z utrzymaniem dróg - maks. 5 osób).

§ 7

Do zakresu Działu należy :

1. Utrzymanie przejezdności dróg.

2. Systematyczne patrolowanie sieci drogowej.

3. Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu.

4. Wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych, konserwacyjnych i porządkowych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów i estetykę dróg.

5. Wykonywanie mostowych robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym, porządkowym i konserwacyjnym.

6. Wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych.

7. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych poprzez ich oznakowanie, których nie można usunąć natychmiast.

8. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości ich oznakowania.

9. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Dróg.

10. Prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

11. Prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w zakresie spływu lodów i wielkich wód.

12. Współpraca z Policją Wydział Ruchu Drogowego.

13. Dokonywanie przeglądów obiektów mostowych.

14. Określanie priorytetów w utrzymaniu obiektów mostowych.

15. Opracowywanie planów bieżącego utrzymania i modernizacji.

16. Wdrażanie i prowadzenie wspomaganej komputerowo ewidencji dróg i mostów.

17. Inne czynności zlecone przez Dyrektora Zarządu Dróg.

§ 8

Dział Finansów.

W zakresie Działu Finansów należy prowadzenie rachunkowości oraz planowanie, wykorzystywanie i ewidencja środków finansowych, a w szczególności:

1. Sporządzanie planów finansowych.

2. Prowadzenie urządzeń księgowych i bieżącej ewidencji finansowo-księgowej.

3. Uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych oraz kontrola dyscypliny budżetowej.

4. Uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami w zakresie prowadzonych urządzeń księgowych.

5. Księgowanie funduszu świadczeń socjalnych, depozytów oraz zakupów i inwestycji.

6. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, kasy, materiałów magazynowych.

7. Prowadzenie operacji bankowych bezgotówkowych.

8. Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych.

9. Likwidacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym / faktury, rachunki, delegacje/.

10. Rozliczanie środków na wykonanie robót na drogach powiatowych.

11. Sporządzanie list płac i innych list płatniczych, kar, wynagrodzeń, dokumentów dotyczących naliczania świadczeń ZUS.

12. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej.

13. Współpraca z innymi komórkami .

14. Załatwianie skarg i wniosków w sprawach dotyczących Działu.

15. Sprawdzanie faktur i protokołów odbioru w zakresie zgodności z umowami.

16. Inne sprawy zlecone przez Dyrektora Zarządu Dróg.

§ 9

Samodzielne stanowisko ds. techniczno – drogowych.

W zakresie samodzielnego stanowiska jest:

1. Udział w opracowywaniu planów utrzymania dróg – wnioskowanie podziału nakładów na bieżące utrzymanie dróg,

2. Opiniowanie projektów planów robót inwestycyjnych, modernizacyjnych dróg oraz odnów nawierzchni.

3. Kontrola i analiza stanu dróg i urządzeń drogowych w zakresie utrzymania nawierzchni, poboczy, rowów, urządzeń odwadniających, skarp, zadrzewień i zieleni, parkingów, miejsc postojowych i zatok autobusowych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu skrzyżowań z kolejami.

4. Kontrola jakości wykonywania robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg.

5. Planowanie, organizowanie i kontrola prac w zakresie zimowego utrzymania dróg.

6. Gromadzenie danych i informacji o stanie przejezdności dróg i utrudnieniach dla ruchu oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu.

7. Współpraca z organami organizacji państwowej i samorządowej oraz z Policją w zakresie zarządzania ruchem drogowym.

8. Sprawy określania polityki techniczno-ekonomicznej w zakresie zarządzania eksploatowanymi mostami.

9. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów .

10. Inne sprawy zlecone przez Dyrektora Zarządu Dróg.

§ 10

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

1. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem robót drogowo - mostowych i innych oraz przygotowywanie i organizowanie przetargów i konkursów ofert.

2. Prowadzenie negocjacji przed umownych i uzgadnianie cen na roboty i usługi zlecane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

3. Przygotowywanie umów na prace projektowe, roboty, dostawy i usługi oraz kontrola zgodności realizowania zadań z warunkami umowy.

4. Inne sprawy zlecone przez Dyrektora Zarządu Dróg.

§ 11

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

1. Opiniowanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

2. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym.

3. Uzgadnianie lokalizacji obcych obiektów, budynków i budowli przy drogach.

4. Uzgadnianie lokalizacji i wydawanie stosownych zezwoleń.

5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym.

6. Uzgadnianie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych /parkingów, stacji paliw, moteli itp./ przy drogach powiatowych

7. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń obcych na obiektach mostowych.

8. Inne sprawy zlecone przez Dyrektora Zarządu Dróg.

§ 12

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i administracji. Inspektor BHP i ppoż.

W zakres samodzielnego stanowiska wchodzi:

1. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem, awansowaniem, karaniem, wyróżnianiem pracowników.

2. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

3. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, opracowywanie harmonogramów czasu pracy, przestrzeganie okresów rozliczeniowych,

5. Sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji osobowej pracowników.

6. Opracowywanie planów urlopów oraz ewidencja i analiza ich wykorzystania.

7. Ustalanie stażu pracy w zakresie uprawnień do nagród jubileuszowych i dodatków z tytułu wieloletniej pracy.

8. Organizowanie praktyk i szkoleń pracowników oraz kierowanie pracowników na kursy i szkolenia.

9. Określanie potrzeb w zakresie spraw socjalno-bytowych pracowników.

10. Współdziałanie w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zasadami gospodarowania i obowiązującymi przepisami prawa.

11. Sporządzanie sprawozdań do GUS w wersji elektronicznej,

12. Prowadzenie ksiąg ewidencji posiadanych środków trwałych.

13. Prowadzenie pozostałych ksiąg ewidencji wyposażenia.

14. Przeprowadzanie procedury likwidacji składników majątku ruchomego,

15. Zaopatrzenie w materiały biurowe, środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą.

16. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi /środki transportu, sprzęt zmechanizowany/, rozliczanie, dyspozycje, kontrola techniczna.

17. Sprawy kwalifikacji i weryfikacji napraw pod względem technicznym i kosztowym.

18. Załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Zarządu Dróg Powiatowych,

19. Nadzór nad eksploatacją łączności telefonii stacjonarnej i komórkowej,

20. Kontrolowanie warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp i p.poż.

21. Inicjowanie, organizowanie i wdrażanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bhp i p. poż.

22. Kontrola obiektów Zarządu Dróg pod względem przeciwpożarowym i opracowywanie planów zapobiegawczych w tym zakresie.

23. Szkolenie pracowników Zarządu Dróg w zakresie przepisów bhp i p.poż.

24. Nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń w sprzęt przeciwpożarowy i środki gaśnicze oraz utrzymywanie go w pełnej przydatności do użycia.

25. Załatwianie innych spraw zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg.