BIP

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, zwany dalej „Zarządem Dróg”, działa na podstawie:

a/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami),

b/ ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz.1115 z późniejszymi zmianami),

c/ ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

d/ na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398),

e/ uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu w Starachowicach z dn. 17 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.

1.Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu.

2.Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

3.Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swoim zakresem działania obszar administracyjny powiatu Starachowice.

4.Do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie praw i obowiązków ma zastosowanie Kodeks Pracy - ustawa z dnia 2 lutego 1998r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94).

5.W skład Zarządu Dróg Powiatowych wchodzą:

a/ Dział Finansów,

b/ Dział Drogowej Służby Liniowej,

c/ Samodzielne stanowiska urzędnicze

6.Schemat struktury organizacyjnej ZDP określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

§ 2

1.Zarząd Dróg pełni z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję - zarządu drogi w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

2.Zarząd Dróg Powiatowych pełni funkcję zarządu na drogach powiatowych powiatu Starachowice, obejmującego drogi zamiejskie w gminach: Brody, Mirzec, Wąchock, Pawłów oraz drogi miejskie na terenie miasta Starachowice.

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych, a w szczególności:

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach* oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 18 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

20) wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym drogami publicznymi wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

2) urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,