BIP

Rozdział II. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych

§ 5

1. Zarządem Dróg Powiatowych kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

5. W sprawach z zakresu administracji państwowej i samorządowej, Dyrektor Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjne na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

6. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do dochodzenia wierzytelności związanych

z zakresem działania kierowanej jednostki, jak również do udzielania pełnomocnictw procesowych.

7. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.

8. Dyrektora Zarządu Dróg w razie jego nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez niego na podstawie pisemnego upoważnienia, która pełni obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i podejmuje decyzje z jego upoważnienia.