BIP

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 13

Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 14

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu i obowiązuje na czas nieokreślony.